Polityka Prywatności

Szanowny Odbiorco,

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
  1. WIK Capital Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (03-801) przy ul. Zamoyskiego 37 lok. U1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 747280, NIP: 5223085533, REGON: 366744961, jest Administratorem Twoich danych osobowych.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie [www.wikcapital.pl], pod e-mailem rodo@wikcapital.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  1. Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
   1. w celu przekazywania informacji marketingowych, ofert handlowych na podstawie Twojej zgody w myśl z art. 6 ust. 1 lit. a RODO: W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
   2. w celu zawarcia umowy na produkty lub usługi oferowane przez Administratora na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   3. w celu wykonania umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   5. w celach analitycznych lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp. będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   8. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   9. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   10. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4.  Prawo do sprzeciwu
  1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 5. Okres przechowywania danych
  1. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
   1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
   2. okres przez jaki są świadczone usługi;
   3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
  2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 6 miesięcy od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
  3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 6. Odbiorcy danych
  1. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy oferując Tobie ich produkty lub usługi itp.
  2. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp między innymi nasi podwykonawcy, biuro rachunkowe, kancelarie prawnicze, firmy świadczące usługi informatyczne, agencje marketingowe.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą:
  1. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
   3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.
   4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
   5. prawo do przenoszenia danych.
   6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak udzielenia danych uniemożliwi nam przedstawienie Tobie oferty i następstwie zawarcia umowy na oferowane przez nas produkty lub usługi.

Pozdrawiamy,
Zespół WIK Capital