Planowanie operacyjne i strategiczne
w zarządzaniu nieruchomościami

W biznesie opartym na najmie, kupnie lub sprzedaży nieruchomości niezwykle istotny jest właściwy management. Planowanie operacyjne i strategiczne w zarządzaniu nieruchomościami to podstawowe elementy, bez których trudno byłoby utrzymać dobrze prosperujący obiekt, bez względu na to, czy dotyczy to hotelu, apartamentów, mieszkań na wynajem, czy luksusowych aparthoteli. W każdym przypadku należy mieć na uwadze odpowiednie przygotowanie od strony projektowej, które często wymaga bardzo dużego nakładu pracy, jeszcze przed rozpoczęciem jakiejkolwiek inwestycji.
Planowanie operacyjne w zarządzaniu nieruchomościami jest pojęciem poniekąd „węższym” – dotyczy to bowiem projektowania w mniejszym horyzoncie czasowym. W branżowej literaturze przedmiotu można spotkać się z różnymi definicjami. Według niektórych horyzont czasowy dla projektowania operatywnego to do jednego roku, podczas gdy inne opracowania podają dłuższy horyzont – do pięciu lat. Zależy to od takich czynników, jak charakter przedsięwzięcia, okoliczności i dynamika określonego segmentu rynku. Właściwe zrozumienie tego typu planistyki można osiągnąć poprzez ujęcie porównawcze z projektowaniem strategicznym.
wc63
projet immobilier

Planowanie operacyjne i strategiczne w zarządzaniu nieruchomościami – dane potrzebne do analiz

Każda planistyka oparta powinna być na dwóch nadrzędnych sektorach: czynnikach otoczenia wewnętrznego i ich możliwościach oraz czynnikach zewnętrznych (mających wpływ na otoczenie wewnętrzne). Planowanie operacyjne i strategiczne w zarządzaniu nieruchomościami różni wspomniany horyzont czasowy, ale także wynikające z niego następstwa praktyczne: rozbieżność celów, rozbieżność niektórych analiz i różnice w zakresie stosowanych narzędzi analitycznych podczas procesu projektowania i prognozowania.
Każdy z wyżej wymienionych konceptów zasadniczo ma jednak pewne podobieństwa, takie jak: podstawowe dane fundamentalne (informacje o obiekcie, ogólne dane o właścicielach i zarządcy (jeśli jest), podstawy prawne dotyczące dysponowania danym obiektem, informacje o formie własności, stanie technicznym budynku, ewentualnych potrzebach budowlano-remontowych itp.), aspekty finansowe (historyczne dane i bieżące dotyczące przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem obiektu).

Planowanie operacyjne i strategiczne w zarządzaniu nieruchomościami. Który horyzont czasowy projektu jest istotniejszy?

Istotą planowania strategicznego w zarządzaniu nieruchomościami jest fakt, że prócz powyższych czynników obejmuje także osadzoną w dłuższym terminie identyfikację szans i zagrożeń (dokonywaną często w ramach poszerzonej analizy SWOT), opracowanie przyszłego zakresu ewentualnej modernizacji, konserwacji czy przeprowadzania remontów, ocenę opracowanych dotychczas wariantów kierowania obiektem i sposobów jego funkcjonowania, a także prognozowanie dalszych wyników ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników zewnętrznych. Klasyczne projektowanie operacyjne nie zakłada powyższych czynności, jednak nie znaczy to, że jest mniej ważne.
Planowanie operacyjne i strategiczne w zarządzaniu nieruchomościami muszą iść ze sobą w parze – tylko w ten sposób odnieść można prawidłowy rezultat. Pierwszy powyższy sposób będzie działał w praktyce efektywnie tylko wówczas, gdy zostanie poprzedzony długoterminową analizą, składającą się m.in. z analizy rynku, bieżącej analizy finansowej (finansowo-portfelowej), analizy szans i zagrożeń, szacunków przyszłej wartości inwestycji. Należy mieć także na uwadze, że obydwa przedstawione podejścia nie wyczerpują zakresu projektowania. Wyróżniamy bowiem także plany bardziej krótkookresowe – taktyczne oraz interwencyjne. Są one konieczne do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, ponieważ zawierają wszystkie informacje mówiące o tym, jak należy postępować w przypadku konkretnych sytuacji.
wc65

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl