Restrukturyzacja hotelu

Klasyczne porzekadło biznesowe mówi o tym, że kto się nie rozwija, ten traci. To prawda – konkurencja bowiem nie śpi i należy cały czas dbać o coraz lepszą gamę świadczonych usług. Restrukturyzacja hotelu to celowe działanie mające na celu zmianę dotychczasowego sposobu zarządzania firmą. Może ona skupiać się na pojedynczych, mniejszych aspektach, ale z reguły dotyczy zarządzania całościowego. Obejmuje zarówno zarządzanie personelem, kadrami, zapatrzeniem, systemami informatycznymi, a także nieruchomością w sensie energetycznym czy też remontowo-budowlanym. Podstawą do przeprowadzenia omawianego w tym miejscu procesu jest odpowiedni plan.
Plan restrukturyzacji hotelu składa się zazwyczaj z kilku części. Pierwsze poświęcone są opisowi przedsięwzięcia i jego indywidualnej charakterystyki. Kolejne z kolei zakładają realizację odpowiednich audytów, które mogą pokazać błędy personelu, nieefektywność systemów informatycznych, błędy w karcie zamówień, komplikacje logistyczne i związane z zamówieniami, a także liczne nieprawidłowości finansowe, wynikające z analizy bieżących zysków i strat, które przyczyniają się do tego, że przedsięwzięcie nie jest w stanie na siebie zarabiać. Ostatnimi i jednocześnie jednymi z najważniejszych elementów plan reorganizacji firmy są rozdziały poświęcone metodom i technikom.
リストラ
wc77

Restrukturyzacja hoteli – techniki, metody, opłacalność

Techniki i metody wykorzystywane w procesie restrukturyzacji hotelu są bardzo zróżnicowane, a ich dobór powinien być pochodną głębokiej, jakościowej analizy fundamentalnej, a także audytów. Na tym etapie większość planów zawiera analizę zakresu wdrażanego planu reorganizacyjnego. Często spotyka się także poszerzone analizy SWOT oraz analizy macierzy BCG (ang. British Consulting Group). Reorganizacja zarządzania obiektem może dotyczyć takich płaszczyzn, jak majątkowa, organizacyjna, technologiczna, dotycząca zatrudnienia oraz strategii rozwoju i zarządzania kadrami, a także dotycząca strategii i planów marketingowo-promocyjnych.
Odpowiednia restrukturyzacja hotelu zwiększa jego atrakcyjność wśród potencjalnych klientów i poprawia długoterminowo osiągane wyniki finansowe. Dzięki niej zapewnić można sobie podtrzymanie wysokiej pozycji rynkowej także przez następne lata w myśl przytoczonego na początku tego artykułu powiedzenia. Należy pamiętać jednak o tym, że omawiany w tym miejscu proces jest całościowy – z reguły dotyczy przeprowadzenia mniejszych lub większych zmian w każdym aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wobec tego sam proces koniecznie poprzedzony musi być wnikliwym i obiektywnym zbadaniem stanu faktycznego, co można łatwo uczynić za pomocą np. poszerzonego audytu operacyjnego.

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl