Raporty i prognozy z rynku nieruchomości

Każda decyzja inwestycyjna na omawianym w tym miejscu rynku powinna bazować na danych, których dostarczają raporty dotyczące nieruchomości. Podstawowym zbiorem danych jest w tym wypadku oficjalna analiza Narodowego Banku Polskiego (NBP). Dostarcza ona szczegółowych informacji, które są przydatne zarówno dla podmiotów indywidualnych, jak i gospodarczych. Obejmuje informacje zarówno z rynku mieszkalnego, jak i rynku obiektów komercyjnych, deweloperskiego i wtórnego. Analizy te koncentrują się głównie na procesach i zjawiskach, które mają miejsce na rynku. Na podstawie zagregowanych danych można z łatwością dostrzec obecnie występujące tendencje na rynku, co bezpośrednio przekłada się do rzetelnej oceny opłacalności określonej inwestycji.
Najnowszy raport z rynku nieruchomości NBP wysuwa kilka istotnych prognoz i dostrzega ciekawe tendencje. Wskazuje się, że sektor obiektów mieszkaniowych dalszym ciągu znajduje się w wysokiej fazie aktywności, a obecne poziomy popytu są wciąż wyższe od podaży. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest zauważalny znaczny wzrost cen mieszkań, ale także wielu obiektów komercyjnych, przemysłowych i logistycznych. Z drugiej strony, w przypadku sektora mieszkaniowego, dostrzega się powolny wzrost wskaźnika szacowanej dostępności mieszkań. Wskaźnik wzrósł w pierwszym kwartale bieżącego roku o 0,37 mkw. Sytuacja ta jednak tyczy się głównie większych miast – niezmiennie bowiem zauważalny są znaczne dysproporcje pomiędzy wartością ziemi i obiektów mieszkaniowych oraz komercyjnych w małych miejscowościach, a w większych aglomeracjach miejskich.
wc107
wc108

Raporty o nieruchomościach w 2018 roku

Jak pokazują raporty rynku nieruchomości, obecna sytuacja może być trudna dla kredytobiorców zainteresowanych nabyciem mieszkania. Dotyczy to zarówno nabywania mieszkania z sektora pierwotnego, jak i wtórnego. Dane pokazują, że – przykładowo – ceny mieszkań z sektora wtórnego w czerwcu 2018 roku wzrosły w miastach o 6% - 14%. Tak duże wzrosty powszechnie zaczyna się określać mianem „boomu”. Stwarza to trudniejsze warunki dla potencjalnych kredytobiorców ze względu na fakt, że popyt na kredyty znacznie się zwiększył, więc banki będą wybierały na wstępie najlepsze dla siebie propozycje od osób najbardziej wiarygodnych finansowo. Pod względem inwestorskim jednak obecna sytuacja może być bardzo korzystna i stanowić dobry moment do wykorzystania panującego „boomu”.
Raporty o cenach nieruchomości i prognozy wskazują, że dotychczasowy wzrost wartości będzie prawdopodobnie kontynuowany. Z kolei szacowana rentowność inwestycyjnych projektów mieszkaniowych jest jeszcze wyższa. Fakt ten związany jest nie tylko z rosnącym popytem, ale także z rosnącym udziałem przedpłat nabywców, zakumulowaniem przez deweloperów gruntów pod realizację nowych projektów i korzystnym stosunkiem między potencjalną wartością sprzedawanego obiektu a kosztem potrzebnych do budowy produktów i materiałów budowlanych. Istotnym wskaźnikiem, który można bezproblemowo znaleźć w omawianych w tym miejscu analizach, jest zapas niesprzedanych gotowych (z reguły wykończonych) obiektów. Najczęściej podaje się go w skali rocznej. Im mniejszy, tym prawdopodobnie lepsza koniunktura. Na koniec marca 2018 roku wyniósł on 44,7 tysięcy mieszkań, zmniejszając się aż o ok. 3500.

Podsumowanie: dlaczego raporty o nieruchomościach są tak istotne?

Raporty rynku nieruchomości można traktować z jednej strony jako dane historyczne, analizujące sytuację koniunkturalną w określonym czasie, z drugiej zaś strony jako podstawę do dalszych prognoz, które mogą być owocne w procesie podejmowania decyzji inwestorskich. Sektor nieruchomości, zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych, jest niezwykle istotny nie tylko dla inwestorów – częściowo obrazuje on bowiem ogólną sytuację koniunkturalną. Wpływa także na politykę monetarną NBP, a w pewnej dalszej perspektywie nawet na ceny produktów spoza tego sektora. Wskaźniki dotyczące rynku budowlanego należą więc do podstawowych wskaźników ekonomicznych i makroekonomicznych. Powszechnie przewiduje się, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP), działająca przy NBP, utrzyma obecną wysokość stóp procentowych, więc omawiane w tym miejscu zjawiska (i ich znaczenie) powinny być kontynuowane.
Raporty rynku nieruchomości wskazują jednak na inne potencjalne ograniczenie w przyszłości z perspektywy konsumenta – w wielu aglomeracjach jest coraz mniej miejsca na nowe budowy deweloperskie. Oznacza to, że nawet jeśli po jakimś czasie obecnie występujący „boom” koniunkturalny minie, „ostygnie”, to jednak wciąż zarówno obiekty mieszkaniowe, jak i obiekty komercyjne będą cechowały się wysokimi cenami ze względu na ograniczoną podaż. W analizie przedstawianych danych należy wziąć pod uwagę również wpływ rządowych projektów mieszkaniowych na ogólną koniunkturę. Należy jednak pamiętać, że wpływ tych projektów dotyczyć będzie wyłącznie mieszkalnictwa. Rośnie tymczasem znaczenie i wartość powierzchni biurowych oraz magazynowych, które – jak przewidują analizy – coraz bardziej minimalizują wcześniejszą nierównowagę między nadmiarem podaży powierzchni do wynajęcia a popytu na nią. Innymi słowy, zapowiada się interesujący okres dla wielu inwestorów związanych z tą branżą!
wc109

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl