Finansowanie hoteli

Każda inwestycja w nieruchomości jest stosunkowo kapitałochłonna. Podobnie jest w przypadku projektu prowadzenia lub zakupu hotelu, dlatego też warto jeszcze na długo przed przystąpieniem do bardziej szczegółowych planów i analiz rozeznać się w zakresie sposobów finansowania tego typu inwestycji. Podstawowym rozróżnieniem źródeł pozyskiwania kapitału jest podział na źródła własne (wewnętrzne) lub obce (zewnętrzne). Środki własne to najczęściej oszczędności przedsiębiorcy, który wkracza na omawiany w tym miejscu rynek. Pochodzącą z reguły z oszczędności indywidualnych, wytworzonych na podstawie zysków operacyjnych, pochodzących z innych działalności gospodarczych przedsiębiorcy. Jak pokazują dane za 2015 rok, to źródło finansowania jest wciąż jednym z najbardziej popularnych sposobów na rozpoczęcie inwestycji.
Co ciekawe, aż 3% przedsiębiorców (na podstawie wyników badań ankietowych o reprezentatywnej próbie) wskazało w ww. roku za źródło finansowania zakupu hotelu oszczędności wynikające z pracy za granicą. Odsetek ten może wydawać się stosunkowo niski, jednak samo jego występowanie pokazuje stosunkowo niekorzystne warunki na rodzimym rynku pracy. Z kolei 9% badanych przedsiębiorców z branży wskazało, że przy uruchamianiu swojego pierwszego projektu z omawianej w tym miejscu branży, posiłkowali się między innymi wsparciem znajomych oraz rodziców. Analogiczne badanie przeprowadzone na rynku brytyjskim również wykazało podobny odsetek tego wskaźnika, lecz wyniósł on 5%, czyli o cztery punkty procentowe mniej. W zakresie kapitału zewnętrznego wciąż prym wiodą jednak klasyczne źródła – kredyty bankowe.
wc92
wc93

Finansowanie hoteli z wykorzystaniem kapitału banku krok po kroku – na co warto zwrócić szczególnie uwagę?

Zainteresowany inwestycją w nieruchomości przedsiębiorca może starać się o uzyskanie od banku komercyjnego finansowania na zakup hotelu, jego dzierżawy, najmu, remontu lub nawet leasingu. Głównymi rodzajami kredytów są: inwestycyjny, remontowo-budowlany oraz hipoteczny. Pewnego rodzaju zaletą jest fakt, że aby uzyskać kredyt od banku, należy przejść szereg specjalistycznych procedur, w których bank drobiazgowo przygląda się wszystkim planom i strategiom. Sam fakt konieczności przedłożenia do banku wielu formalności świadczy o gruntownym przygotowaniu projektu przez przedsiębiorcę i stworzeniu wielu analiz, w związku z czym potencjalne ryzyko, które mogłoby wynikać z braku należytych przygotować, jest zminimalizowane.
Wskazany powyżej aspekt w zakresie finansowania hoteli przez banki związany jest z powszechnie występującą trudnością otrzymania kapitału z tego źródła. Z reguły wynika to jednak z braku odpowiedniego przygotowania merytorycznego biznesplanu. Na co zwrócić uwagę podczas jego tworzenia? Eksperci zwracają uwagę na fakt, że najistotniejsze jest umieszczenie i posługiwanie się obliczonymi wskaźnikami gospodarczymi (potencjalny zysk, potencjalny zysk operacyjny, planowane przychody z danej kategorii sprzedaży w ujęciu rocznym itp.). O ubieganie się kapitału na start pomocne będą badania rynkowe i analizy konkurencji, które powinny być osadzone w różnych wariantach horyzontów czasowych oraz zakresu terytorialnego inwestycji. Konieczne jest także wskazanie słabości i zagrożeń.

Bank to nie wszystko, czyli finansowanie hoteli za pomocą funduszy i dotacji

Przedsiębiorca, który pragnie pozyskać inne źródła umożliwiające finansowanie zakupu hotelu, poza produktami bankowymi ma do dyspozycji także szeroki wachlarz ofert funduszy inwestycyjnych. Za szczególną formę uzyskania kapitału na rozwój projektu inwestycyjnego uchodzi współpraca z funduszami typu Private Equity i Venture Capital. Są to fundusze, których podstawowym celem jest zgromadzenie zysku na wspartym kapitałowo projekcie. Często podmioty takie angażują się w projekty wyższego ryzyka, które przez wiele banków komercyjnych mogłyby zostać odrzucone, dlatego też stanowią doskonałą alternatywę dla przedsiębiorców. Istotną zaletą jest fakt, że na rynku polskim powstaje coraz więcej wyspecjalizowanych firm tego typu, które często prócz wkładu typowo kapitałowo oferują także charakterystyczne dla inwestorów strategicznych dzielenie się know-how.
Pewnego rodzaju wadą może być fakt, że w zamian za pomoc i kapitał (np. na zakup hoteli) fundusze oraz pokrewne firmy obejmują dany procent akcji lub udziałów przedsiębiorstwa. To jednak zrozumiałe, a cała współpraca polega na książkowym modelu win-win. Inną wartą uwagi formą w zakresie finansowania inwestycji nieruchomościowych w omawianej branży są dotacje unijne. Bywają bardzo opłacalne, jednakże – niestety – dostępna ich pula jest już prawie ograniczona.
wc94
wc95

Alternatywne i rzadsze sposoby na finansowanie zakupu hoteli – obligacje korporacyjne i leasing

Istnieją także rozwiązania alternatywne finansowania hoteli, co udowadnia, jak wiele jest możliwości dostępnych także na polskim rynku inwestycyjnym. Jednym z rozwiązań, możliwym dla spółek, jest emisja dłużnych papierów wartościowych – obligacji korporacyjnych. Inwestorzy kupują obligacje z myślą o zwrocie zainwestowanych środków wraz z danym oprocentowaniem (wyższym od lokat bankowych) po danym czasie, a spółka w zamian za otrzymane środki jest w stanie spieniężyć inwestycje. Jeszcze innym sposobem jest tzw. leasing. Polega on na zawarciu umowy na „wynajem” środków. Wówczas leasingodawca oddaje do użytku przedmiot podlegający umowie (może to być kapitał), a leasingobiorca w zamian zobowiązany jest do opłaty odsetkowej i pokrycia amortyzacji.
Jak widać na powyższych przykładach, istnieje bardzo wiele sposobów na pozyskanie finansowania na zakup hotelu lub ziemi i infrastruktury pod tego rodzaju przyszłe inwestycje. Można wybierać spośród popularnych kredytów inwestycyjnych, źródeł wewnętrznych, dotacji, wsparciu funduszy inwestycyjnych, emisji papierów dłużnych czy też oryginalnego leasingu. Warto także mieć na uwadze, że na rynku istnieje wiele wyspecjalizowanych, prywatnych firm, które są w stanie pomóc nie tylko poprzez udzielenie pożyczki lub innej formy wsparcia kapitałowego, ale także poprzez profesjonalne doradztwo w tym zakresie.

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl